Aktualności

Forum edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności

Ostatnią formą wsparcia kadry pedagogicznej, organizowaną przez Lidera projektu, było Forum Edukacyjne, które odbyło się 14 grudnia 2015r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele różnych specjalności, zainteresowani wykorzystaniem produktów projektu w swojej pracy zawodowej.

Celem Forum była  prezentacja możliwości zastosowania pakietu materiałów cyfrowych wypracowanych w projekcie w nauczaniu różnych przedmiotów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami, którzy stosowali te rozwiązania w praktyce. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali: Dorota Uchwat - Zaród i Macin Zaród - nauczyciele V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie oraz Krzysztof Grynienko - ekspert i edukator projektu, współautor materiałów metodycznych dla szkół i nauczycieli. Podczas dyskusji  rozważano także szanse i bariery, związane z wdrożeniem produktu do praktyki szkolnej. Uczestnicy i prelegenci zgodnie uznali, że włączenie  wybranych elementów pakietu materiałów cyfrowych  do pracy nauczycieli różnych specjalności jest możliwe i w sposób znaczący może się przyczynić do podniesienia jakości procesu kształcenia.