Opis projektu

 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i rosnące dysproporcje między środowiskiem uczenia się uczniów, opartym głównie na szerokim wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a środowiskiem szkolnym, opartym na tradycyjnych metodach nauczania, wymaga od nauczycieli efektywnego wykorzystania i nadążania za potencjałem TIK w praktyce szkolnej również w przedmiotach nieinformatycznych. Mimo rosnących wskaźników komputeryzacji szkół w województwie małopolskim i realizowanych rozwiązań systemowych (np. program Cyfrowa Szkoła, projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”), a także mimo udziału nauczycieli w wielu profilowanych szkoleniach w tym zakresie, nauczyciele rzadko wykorzystują narzędzia IT w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych.

Z badań wynika, że głównymi barierami wyżej wymienionego problemu jest głęboki deficyt świadomości potencjału wykorzystania nowych technologii do aktywnego włączenia ucznia w nauczanie, spowodowany nie nadążaniem szkoły za rozwojem technologicznym rodzącym nowe rozwiązania dydaktyczne i przyzwyczajeniem nauczycieli do tego, co znane. Przyczyną niewielkiego wykorzystania ICT w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych są: brak sprzętu (47%), czasu (30%) i umiejętności (8%), a powodem deficytu kompetencji nauczycieli w używaniu zaawansowanych technologii jest wiek i brak wymagań zawodowych do stosowania TIK w pracy. Nauczyciele na lekcjach pomijają edukacyjne środowiska internetowe w komunikacji i pracy z uczniem.

Podobne wnioski dotyczące deficytów kompetencji wynikają z analizy działań MCDN ODN w Tarnowie w regionie tarnowskim (analiza w projekcie: „Tablica interaktywna jako efektywne narzędzie nauczania”, 2009-2010 w szkołach Tarnowa, 2012). Dodatkowo spośród barier, na które wskazywali nauczyciele i dyrektorzy ww. szkół, jest nieumiejętność integrowania potencjału różnorodnych i rozproszonych narzędzi TIK, do których dostęp jest często komercyjny, z systemem pracy szkoły i programami nauczania i brak wsparcia z metodologii wdrażania TIK do pracy szkoły, która zniwelowałaby poczucie zagubienia wobec zmieniających się nowoczesnych rozwiązań w metodykach nauczania. Dotychczasowe niedostateczne rozwiązania systemowe opierały się na przekonaniu, że samo podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli wystarczy do włączenia przez nich dydaktyki cyfrowej do nauczania, pomijając kwestie metodologiczne. O niedostrzeganiu problemu świadczy już sam brak szczegółowych analiz dotyczących korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych i skupianie się na komputeryzacji szkół.

Natomiast badania dotyczące świadomości technologicznej uczniów wskazują, że posiadają oni stosunkowo wysokie umiejętności korzystania z TIK, wykorzystują Internet m.in. do edukacji i rozwoju. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykazują potrzebę, by prowadzone dla nich lekcje były ciekawsze i bardziej ich włączały w przebieg lekcji. Jedną z metod wprowadzenia takiej zmiany jest włączenie TIK do lekcji. 

Taki model będzie zgodny z wytycznymi polityki regionalnej województwa małopolskiego w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego, budowy infrastruktury regionu wiedzy i z centralną wizją zmian w polityce wspierania nauczycieli nakierowaną na szkoły, jako spójny organizm. W jego opracowaniu uczestniczyć będą nauczyciele i uczniowie, specjaliści edukacji cyfrowej, eksperci TIK, bibliotekarze, psychologowie, pedagodzy i twórcy oprogramowania edukacyjnego. Dzięki projektowi zarządzający szkołami otrzymają wskazówki do wprowadzania dydaktyki cyfrowej w wybranych przedmiotach nieinformatycznych, nauczyciele i uczniowie zaś otrzymają nowoczesne metodyki nauczania i materiały wspomagające proces nauczania-uczenia się.

Taka forma wsparcia, której kluczowym elementem stanie się Centrum Dydaktyki Cyfrowej (CDC) w ramach projektu, umożliwi testowanie i wypracowywanie nowych rozwiązań modelowych, dając wsparcie merytoryczne nauczycielom i możliwość przetestowania produktów projektu. Wypracowany produkt będzie mógł służyć szkołom w całym kraju. Projekt docelowo wpłynie na zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z TIK na przedmiotach nieinformatycznych, podniesie poziom edukacji w województwie małopolskim i spowoduje w dłuższej perspektywie wzrost wydajności pracy, gdy uczniowie, już jako osoby dorosłe, podejmą zatrudnienie.

Potrzeba realizacji projektu była konsultowana z kilkudziesięcioma nauczycielami i dyrektorami gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim, zwłaszcza nauczających j. polski, j. angielski, matematykę i geografię z przyrodą. Z konsultacji wynika, że podjęte w projekcie działania będą cieszyły się zainteresowaniem użytkowników i odbiorców.


Cel główny projektu

Poprawa do czerwca 2015 roku jakości nauczania w województwie małopolskim dzięki wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań i metod cyfrowych na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe

 • Poprawa do czerwca 2015 roku możliwości prowadzenia lekcji z zastosowaniem narzędzi TIK  w województwie małopolskim dzięki opracowaniu pakietu materiałów metodyczno-edukacyjnych dla nauczycieli czterech przedmiotów
 • Podniesienie do czerwca 2015 roku kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia dydaktyki cyfrowej
 • Nabycie do czerwca 2015 roku przez dyrektorów szkół wiedzy na temat wdrażania w szkołach nowych modeli innowacyjnego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce wybranych przedmiotów i motywowania nauczycieli do korzystania z tego modelu
 • Stworzenie do czerwca 2015 roku warunków podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w zakresie prowadzenie lekcji z zastosowaniem narzędzi TIK dzięki działaniu Centrum Dydaktyki Cyfrowej


Grupy docelowe


Uczestnicy

Projekt skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów w wieku 25-64 lat zatrudnionych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Grupa nauczycieli została dobrana na podstawie czterech przedmiotów nauczania: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia na podstawie wagi przedmiotu w procesie nauczania oraz kompetencji kluczowych. Innowacyjność oraz otwarty charakter systemu pozwalają rozbudować go w przyszłości o kolejne przedmioty i obszary kompetencji kluczowych. Liczba osób objętych projektem wyniesie 1172, w tym 789 kobiet i 383 mężczyzn. Struktura płci grupy docelowej została tak jak struktura dla ogólnej liczby ww. osób w województwie małopolskim (źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, 2011), co powoduje, że żadna z płci nie będzie dyskryminowana limitem uczestników projektu poniżej średniej dla całej populacji województwa małopolskiego.
 
Użytkownicy

1. Wymiar docelowy:

 • nauczyciele czterech przedmiotów, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
 • wszyscy pracownicy oświatowi
 • pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych w województwie małopolskim

2. Wymiar upowszechniania i włączenia: 

 • 20 bibliotekarzy,
 • 400 nauczycieli czterech przedmiotów,
 • 100 dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. 

3. Wymiar testowania: 

 • 360 uczniów,
 • 72 nauczycieli czterech przedmiotów,
 • 20 dyrektorów
 • 360 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Odbiorcy

1. Wymiar docelowy: 

 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół w wieku 25-64 lat zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim (ok. 18648, dane GUS),
 • kadra zarządzająca oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
 • pracownicy woj. bibliotek publicznych
 • uczniowie szkół województwa małopolskiego.

2. Wymiar upowszechniania i włączenia:

 • 150 uczestników spotkań subregionalnych (Kuratorium Oświaty w Krakowie i jego delegatur i organizacji wspierających edukację),
 • 150 uczestników konferencji podsumowującej (przedstawicieli władz i samorządów woj. małopolskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i jego delegatur, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji i organizacji pozarządowych działających na polu edukacji cyfrowej)

3. Wymiar testowania: 

 • 160 przedstawicieli środowiska nauczycielskiego, decydentów w sprawach oświaty i instytucji wspierających edukację.

 

Harmonogram projektu LDC